Kategorije

Kategorija

Vozila koja pripadaju kategoriji

Minimalna dob

am

U ovu kategoriju spadaju:
mopedi i motokultivatori

15 godna

a1

U ovu kategoriju spadaju:
– motocikli sa ili bez bočne prikolice,radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg.
-motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW

16 godna

a2

U ovu kategoriju spadaju:
– motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

18 godna

a

U ovu kategoriju spadaju:
– motocikli sa ili bez bočne prikolice
– motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw
– minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine,odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine
– minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godinu

24/20 godna

b

U ovu kategoriju spadaju:
– motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.
Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojem je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg,pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

18 godna

be

ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg.

18 godna

c

U ovu kategoriju spadaju:
– motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 7500 kg.

21/18 godna

ce

U ovu kategoriju spadaju:
– kombinacija vozila koja se sastoji od vučnoga vozila kategorije C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg.

21/18 godna

d

U ovu kategoriju spadaju:
– motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozača; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg

24/23/21 godna